Sports,Education,Entertainments,Technology and many more

Saturday, July 18, 2015

Lok Sewa Aayog Nepal Calender 2072


PSC Nepal (Lok Sewa Aayog) yearly Calendar 2072/ 73 

Public Service Commission has published the yearly calendar for the year 2072/2073.
This calendar contains the information regarding every exams which  are conducted by Lok sewa aayog i.e. tentative dates of publishing of advertisements,  dates of the examination, dates of interviews and recommendation dates for both Non Technical and Technical category, for Non Gazetted Officers  and Gazetted Officers (Kharidar, Nayab Subba, Section officer etc).

आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को पदपूर्ति सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पदपूर्ति सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका आयोगबाट स्वीकृत भएको छ ।  आयोगले निजामती सेवाका पदपूर्तिका  लागि सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा वार्षिक कार्यतालिका आयोगबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । बार्षिक कार्यतालिकामा पदपूर्तिको लागि माग भएका विभिन्न सेवा समूह उपसमूह, श्रेणी तथा पदहरुको पदपूर्ति हुने किसिम, तिनको विज्ञापन÷सूचना प्रकाशन गर्ने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा अन्तर्वार्ता र नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने समयावधि समेत उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पदपूर्ति सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिकामा आयोगले विगतका वर्षहरुमा भन्दा सामान्य हेरफेर गरेको छ ।  रिक्त पदहरुको पदपूर्तिको लागि आयोगबाट हुने विज्ञापनहरु मध्ये अत्याधिक मात्रामा दरखास्त पर्ने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक तर्फ) का पदहरुको लागि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरुमा अत्याधिक श्रम, लागत र समय लाग्ने भएकोलेउक्त पदहरुको लागि प्रथम र दोस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले वार्षिक कार्यतालिका २०७२÷७३ स्वीकृत गरेको छ ।  -


Share:

0 comments:

Post a Comment

Connect with us in Facebook

Popular Posts